In Danish In English
 
Forside / Forskning / Space - rum til fysisk aktivitet
Printvenlig version
Redigeret: 16-12-2015

Space-projektet er afsluttet. Der vil fortsat blive publiceret artikler mv. på baggrund af projektet. Læs mere under publikationer.

For yderligere information kontakt forskerne angivet i højre spalte.

 

Formål

Det overordnede formål med ”Space– rum til fysisk aktivitet” er at udvikle, dokumentere og evaluere en helhedsorienteret indsats til fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge. Projektet er et interventionsprojekt under TrygFondens Forebyggelsescenter ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og gennemføres i tæt samarbejde med Region Syddanmark og Esbjerg, Nordfyn, Sønderborg, Varde og Vejle Kommune. På Region Syddanmarks dialog-net kan du også finde materiale om Space-projektet.

 

Interventionen

Interventionen består af fire indsatsområder, som er rettet mod: 1) Skolens udearealer 2) Playspots 3) Aktiv transport og 4) Foreningsfitness. For hvert af indsatsområderne igangsættes en række fysiske forbedringer, der enten modificerer eksisterende anlæg eller anlægger nye. Det fysiske strukturelle løft fordelt på indsatserne følges endvidere op af organisatoriske tiltag, der understøtter aktivitetsmulighederne. Læs mere om interventionen.


Design

I de fem deltagende kommuner er der udvalgt i alt 14 deltagende skoler. De 14 skoledistrikter er matchet i syv par i forhold til en række sociodemografiske og fysiske kvantitative parametre bl.a. urbaniseringsgrad, arealbenyttelse og befolkningssammensætning. Derudover er der foretaget en kvalitativ vurdering af skolens fokus på og rammer for sundhed og idræt.Ved lodtrækning blev interventions- og sammenligningsskoler fastlagt, således at der er syv interventionsskoler og syv sammenligningsskoler. 

 

Målgruppe

Målgruppen er de 11-15årige børn (5.-8. klassetrin). I foråret 2010 foretog vi målinger på alle 5.-6.klasser på de 14 deltagende skoler, og i 2012 gennemførtes målinger på de samme elever (nu 7.-8. klassetrin). I alt deltog 1348 elever ved baseline-målingen i 2010.


Effektmåling og evaluering

Effekten af interventionen måles ved at foretage en række målinger før og efter implementeringen af interventionerne. Interventionsskolerne sammenlignes så med sammenligningsskolerne, og det undersøges på den måde, om interventionen har haft en effekt på elevernes fysiske aktivitetsniveau. De målinger, der foretages er fordelt på 1) Accelerometer-målinger, der er et objektivt mål for fysisk aktivitetsniveau, 2) Internetbaserede spørgeskemaer til elever, deres forældre og skolen, hvor vi indsamler selvrapporterede svar om bl.a. fysisk aktivitetsadfærd, trivsel og vurderinger af skole oglokalområde 3)Transportdagbøger til eleverne om transportvaner og brug af accelerometre samt 4) Fysiske tests af eleverne, som består af antropometriske mål, og forskellige undersøgelser af kondition, styrke og smidighed.


Sideløbende med effektmålingerne foretages der sundhedsøkonomiske beregninger og procesanalyser, der genererer viden om betingelser for hensigtsmæssig implementering af strukturelle inventioner i danske kommuner, samt antropologiske studier - se nedenfor.

 

Antropologiske studier

Diskussioner af børn og deres bevægelser som et element i den danske folkeskole fylder meget i den offentlige debat. På tværs af undersøgelser tegner der sig et billede af, at børn ikke bevæger sig nok, at det ligefrem er faldende, hvor meget børn bevæger sig og at der specielt sker et fald, når børn bliver teenagere. Der er stor interesse for børns bevægelser, da bevægelse kan forebygge en række sygdomme. På trods af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters bevægelse dagligt for børn og utallige initiativer for at fremme børns bevægelser, er det endnu ikke lykkedes at knække kurven. I den samlede mængde litteratur omhandlende forholdet mellem børn og bevægelse i skolen, findes der ganske lidt kvalitativ forskning. Fra et antropologisk teoretisk og metodisk perspektiv undersøger Else Olesens ph.d. projekt derfor forholdet mellem børn, deres sociale relationer, alder og køn, hvordan de bevæger eller ikke bevæger sig i kontekst af folkeskolen. Det overordnede forskningsspørgsmål for de antropologiske studier lyder: hvad har betydning for børns bevægelser i skolen? Feltarbejdet udføres på en interventions- og en kontrolskole. Ph.d. studiet fokuserer på børnene fra to klasser – en klasse fra hver skole. Det metodiske udgangspunkt er det antropologiske feltarbejde baseret på go-along deltagerobservation og feltsamtaler. Igennem feltarbejdet følges børnene fra de samme klasser fra 5. til 7. klasse. I den forbindelse har rollen som anderledes voksen været afgørende for empirien. Det teoretiske udgangspunkt bygger på en sammenkobling af barndomsparadigmet med Ingolds fænomenologisk inspirerede antropologi. I studiet inddrages specielt Ingolds begreber om landkort, landskab og wayfaring. Derudover inddrages perspektiver på alder og skolen, der anses som en civiliserende institution.


Tidsplan
Projektet forløber over fem år med følgende milepæle:
 

2009: Interventions- og kontroldistrikter fastlægges. 
2010:

Baselineundersøgelser gennemføres.

Interventioner implementeres

2011: Analyse af baselineundersøgelser
2012: Effekt af interventioner registreres
2013: Projektet afrapporteres

 

 

 

 

 

 

Download pjece, der beskriver SPACE-projektet

 

Downloade pjece, der beskriver indsatserne i SPACE-projektet

  

Power-point præsentation og introduktion til SPACE

 

 

 

Temaleder
Lektor Jens Troelsen, cand.scient. ph.d.
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf.: 6550 34 93
Mobil: 6011 3493
Fax: 6550 3480 
jtroelsen@health.sdu.dk  

 

Post doc Mette Toftager,

cand.scient.san.publ., ph.d.
Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet
Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.
Tlf.: 6550 7853
mtoftager@health.sdu.dk

 

Adjunkt Lars Breum Christiansen, cand.scient.
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M.
Tlf.: 6550 4468
Mobil.: 6060 7940 
lbchristiansen@health.sdu.dk  
 

Ph.d.-studerende

Else Olesen, cand.mag. i antropologi

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Tlf.: 20703027

elol@kora.dk
 
Projektmedarbejder

Betina Højgaard

Dansk Sundhedsinstitut

Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Tlf. 3529 8414

beh@dsi.dk

 

-------------------------

Projektet er støttet af TrygFonden

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K