In Danish In English
 
Forside / Forskning / Policy projekter / Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne
Printvenlig version

Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne

Kommunerne har det primære ansvar for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark. En af de centrale udfordringer for kommunerne er at etablere samarbejde omkring forebyggelse, både internt mellem forskellige forvaltningsområder og eksternt i forhold til eksempelvis foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsdrivende.

 

Politik og praksis-projektet undersøger med et antropologisk perspektiv, hvordan danske kommuner praktiserer og organiserer forebyggelse og sundhedsfremme for at nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

 

Værdierne bag forebyggelsesarbejdet
Projektets formål er blandt andet at belyse de politiske og organisatoriske forudsætninger for vellykket forebyggelse og sundhedsfremme på kommunalt plan. Særligt vil projektet have opmærksomhed på de værdisætninger, der opstår i forebyggelsesarbejdet inden for tre praksisfelter: det politiske, det administrative og det projektmæssige.

Vi vil undersøge, hvilke værdier og hvilken viden der ansporer de politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til social ulighed i sundhed i kommunerne. Samtidig vil undersøgelsen belyse de videns- og værdimæssige overvejelser og diskussioner, der finder sted på det administrative niveau samt i forbindelse med implementeringen og evalueringen af konkrete tværgående projekter.

Disse forskellige kommunale praksisser vil blive belyst gennem etnografiske metoder baseret på interviews og feltarbejde i fire kommuner med forskellige økonomiske, politiske og socioøkonomiske betingelser. Vi forestiller os, at disse betingelser har betydning for de indsatser, der konkret gennemføres med henblik på at nedbringe den sociale ulighed i sundhed, og for kommunernes forebyggelsesarbejde mere generelt.

Tidsplan:

  • Forår/ Sommer 2012: Interviewrunde med sundhedsforvaltninger, forebyggelsesenheder og sundhedsafdelinger i en række danske kommuner
  • Efterår 2012 – forår 2013: Etnografisk feltarbejde i fire danske kommuner udvalgt på baggrund af interviewrunden.
  • Sommer, efterår, vinter 2013: Data bearbejdning og analyse af etnografisk materiale
  • Forår 2014: Afrapportering og afslutning af projekt.

Forsknings- og projektleder

Lektor, cand.scient.anth., ph.d.

Morten Hulvej Rod

mhj@si-folkesundhed.dk

 

---------------------

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse

 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K